Архів

Друк

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–жовтень 2017 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень-жовтень 2017 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 1416924 особи. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилася на 9904 особи.

У січні–вересні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату жит-лово-комунальних послуг 448,9 тис. домогосподарств на загальну суму 186470,8 тис.грн.

Крім того, 11234 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкоду-вання витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–вересні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2397,8 млн.грн, що становило 99,7% нарахованих за цей період сум.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017р. становила 16,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 79,7%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–вересні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількіс-тю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6328 грн (у січні–вересні 2016р. – 4442 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним пері-одом 2016р. становив 122,5%.

Упродовж січня–вересня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 10,4%, або на 2826,4 тис.грн, і на 1 жовтня становила 30,0 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 20242 кримінальних правопорушення. Із загального числа зафіксованих право-охоронними органами кримінальних проявів 31,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підпри-ємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльно-сті яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. становив 20406,0 млн.грн, що у порів-нянних цінах на 8,3% більше від обсягу січня–жовтня 2016р.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–вересень 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9828,7 млн.грн капітальних інвестицій, що на 22,9% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–вересень 2016р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–жовтні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 88,5%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 85,9%, у господарствах населення – 92,6%. Індекс продукції рослинництва становив 86,2%, продукції тваринництва – 96,6%.

На 1 листопада 2017р. зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 799,4 тис.га, що становить 84,3% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 77,1%); намолочено 35145,2 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 14,0% менше, ніж на 1 листо-пада 2016р., при середній урожайності 44,0 ц з 1 га обмолоченої площі (на 12,8 ц з 1 га мен-ше).

У січні–жовтні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 80,0 тис.т сільськогосподарських тварин (на 7,9% менше порівняно з січнем–жовтнем 2016р.), вироблено 673,6 тис.т молока (на 0,3% менше) та одержано 622,6 млн.шт яєць (на 3,3% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 30,0%, 46,7% та 28,8%.

За розрахунками, на 1 листопада 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 270,3 тис. голів (на 1,4% менше, ніж на 1 листопада 2016р.), у тому числі корів – 126,2 тис. (на 1,9% менше); свиней – 342,2 тис. (на 18,8% менше), овець та кіз – 61,6 тис. (на 1,0% більше), птиці свійської – 6135,8 тис. голів (на 2,6% більше). У господарствах населення утримувалось 43,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 49,7%; свиней – 33,1%, овець та кіз – 87,5%, птиці свійської – 57,3%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. індекс промислової проду-кції становив 99,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промисло-вої продукції становив 98,5%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 96,1%, виро-бництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 90,0%, виготовленні виробів з де-ревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 84,9%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 84,8%.

Водночас одержано приріст продукції у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (46,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (16,1%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (1,1%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–жовтні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 4418,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 123,2%.

У січні–вересні 2017р. прийнято в експлуатацію 177,1 тис.м2 загальної площі житла, що в 1,7 раза більше проти січня–вересня 2016р.

ТРАНСПОРТ

У січні–жовтні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 5818,7 млн.ткм, або 101,6% від обсягу січня–жовтня 2016р. Підприємствами транспорту пе-ревезено 21,3 млн.т вантажів, що становить 107,4% від обсягу січня–жовтня 2016р.

У січні–жовтні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2125,4 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 83,7 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,4% та 95,0% від обсягу січня–жовтня 2016р. (із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту пе-рераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–вересні 2017р. експорт товарів становив 1363,8 млн.дол. США, імпорт – 837,9 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт збільшився на 32,4% (на 333,9 млн.дол.), імпорт – на 34,6% (на 215,3 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 525,9 млн.дол. (у січні–вересні 2016р. також позитивне – 407,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 135 країн світу.

За 9 місяців 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 24,1 млн.дол. та 99,3 млн.дол. Порівняно з 9 місяцями 2016р. експорт збільшився на 12,2% (на 2,6 млн.дол.), імпорт зменшився на 8,0% (на 8,7 млн.дол.). Негативне сальдо становило 75,2 млн.дол. (за 9 місяців 2016р. також негативне – 86,5 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала із партнерами зі 124 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–жовтні 2017р. становив 111,4% (у січ-ні–жовтні 2016р. – 111,1%).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини