Архів

Друк

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–вересень 2017 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень-вересень 2017 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. стано-вила 1418281 особу. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення зменшилася на 8547 осіб.

У січні–серпні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 430,6 тис. домогосподарств на загальну суму 184322,8 тис.грн.

Крім того, 10072 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на від-шкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побу-тового палива.

У січні–серпні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послу-ги 2253,1 млн.грн, що становило 99,5% нарахованих за цей період сум.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2017р. становила 16,4 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 79,7%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–серпні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати шта-тних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6255 грн (у січні–серпні 2016р. – 4361 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 123,6%.

Упродовж січня–серпня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 9,7%, або на 2632,7 тис.грн, і на 1 вересня становила 29,8 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–вересня 2017р. обліковано 18566 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економіч-ної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 18091,0 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,0% більше від обсягу січня–вересня 2016р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–вересні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січ-нем–вереснем 2016р. становив 88,2%, у тому числі в сільськогосподарських підприємст-вах – 85,9%, у господарствах населення – 91,1%. Індекс продукції рослинництва становив 85,2%, продукції тваринництва – 96,7%.

На 1 жовтня 2017р. зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 475,5 тис.га, що на 6,1% менше, ніж на початок жовтня 2016р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 19196,5 тис.ц (на 21,3% менше), у тому числі пшениці – 9872,4 тис.ц (на 16,0% менше); у середньому з 1 га обмолоченої площі загалом одержано по 40,4 ц зерна (на 16,2% менше, ніж торік).

У січні–вересні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 71,1 тис.т сільськогосподарських тварин (на 7,4% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р.), вироблено 606,9 тис.т молока (на 0,3% менше) та одержано 557,8 млн.шт яєць (на 3,5% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 29,3%, 46,4% та 29,3%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 271,7 тис. голів (на 2,3% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), у тому числі корів – 126,3 тис. (на 2,5% менше); свиней – 343,4 тис. (на 20,9% менше), овець та кіз – 64,8 тис. (на 2,4% більше), птиці свійської – 6554,7 тис. голів (на 1,9% більше). У господарствах населення утримувалось 43,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,0%; свиней – 33,1%, овець та кіз – 88,0%, птиці свійської – 59,0%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. індекс промислової продукції становив 98,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 95,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 86,7%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матері-алів – 86,0%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній дія-льності – 85,3%.

Водночас одержано приріст продукції у машинобудуванні, крім ремонту і монта-жу машин і устатковання (42,0%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (20,5%), виробництві гумових і пластма-сових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (1,7%), постачанні електроенер-гії, газу, пари та кондиційованого повітря (1,1%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–вересні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на

суму 3874,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2017р. порівняно з

січнем–вереснем 2016р. становив 124,7%.

ТРАНСПОРТ

У січні–вересні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 5241,9 млн.ткм, або 103,2% від обсягу січня–вересня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 19,0 млн.т вантажів, що становить 107,9% від обсягу січня–вересня 2016р.

У січні–вересні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в об-сязі 1912,8 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 75,3 млн. па-сажирів, що становить відповідно 101,4% та 94,7% від обсягу січня–вересня 2016р.

(із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів заліз-ничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкош-товний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–серпні 2017р. експорт товарів становив 1213,7 млн.дол. США, імпорт – 710,3 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2016р. експорт збільшився на 28,5% (на 268,9 млн.дол.), імпорт – на 27,5% (на 153,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 503,4 млн.дол. (у січні–серпні 2016р. також позитивне – 387,7 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 135 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2017р. становив 110,1% (у січні–вересні 2016р. – 107,1%).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини