Архів

Друк

Соціально-економічне становище Полтавської області за 2017 рік

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляють про соціально-економічне становище Полтавської області за 2017 рік.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 1414875 осіб. Упродовж січня–листопада 2017р. чисельність населення зменшилася на 11953 особи.

У січні–листопаді 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 479,9 тис. домогосподарств на загальну суму 201942,3 тис.грн.

Крім того, 12673 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкоду-вання витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового пали-ва.

У січні–листопаді 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послу-ги 2863,7 млн.грн, що становило 93,8% нарахованих за цей період сум.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кі-нець грудня 2017р. становила 24,0 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 84,4%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–листопаді 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штат-них працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кі-лькістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6435 грн (у січні–листопаді 2016р. – 4529 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним пе-ріодом 2016р. становив 122,5%.

Упродовж січня–листопада 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 20,7%, або на 5627,0 тис.грн, і на 1 грудня становила 32,8 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом 2017р. обліковано 22676 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підпри-ємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльно-сті яких є роздрібна торгівля, у 2017р. становив 25784,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,5% більше від обсягу 2016р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За попередніми даними, у 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2016р. становив 82,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 78,3%, у гос-подарствах населення – 92,1%. Індекс продукції рослинництва становив 79,3%, продукції тваринництва – 95,5%.

У 2017р. загальний валовий збір зернових і зернобобових культур становив 4232,6 тис.т (у вазі після доробки), а їхня середня врожайність – 45,1 ц з 1 га. Порівняно з 2016р. виробництво зерна зменшилось на 26,8% (на 1550,5 тис.т), що зумовлено зниженням урожайності на 16,7 ц з 1 га, або на 27,0%.

У 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 103,8 тис.т сільськогосподарських тварин (на 9,3% менше порівняно з 2016р.), вироблено 792,8 тис.т молока (на 0,5% менше) та одержано 745,7 млн.шт яєць (на 2,7% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 36,7%, 46,4% та 28,0%.

За розрахунками, на 1 січня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 238,9 тис. голів (на 2,1% менше, ніж на 1 січня 2017р.), у тому числі корів – 123,0 тис. (на 3,1% менше); свиней – 336,9 тис. (на 15,5% менше), овець та кіз – 47,8 тис. (на 2,8% більше), птиці свійської – 5428,3 тис. голів (на 8,4% більше). У господарствах населення утримувалось 38,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 49,9%; свиней – 29,1%, овець та кіз – 83,9%, птиці свійської – 51,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У 2017р. порівняно з 2016р. індекс промислової продукції становив 98,8%.

Не досягнуто рівня 2016р. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс промислової продукції становив 96,6%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційо-ваного повітря (95,5%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (87,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших ма-теріалів (86,5%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній дія-льності (86,4%). Водночас одержано приріст продукції у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (39,0%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (12,7%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (3,0%).

БУДІВНИЦТВО

У 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 5555,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2017р. порівняно з 2016р. становив 116,5%.

ТРАНСПОРТ

У 2017р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 4,6% більше, ніж у 2016р., вантажооборот підприємств транспорту збільшився на 0,4%.

У 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2547,0 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 100,3 млн. пасажирів, що становить відповідно 102,1% та 96,2% від обсягу 2016р. (із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському спо-лученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–листопаді 2017р. експорт товарів становив 1691,0 млн.дол. США, імпорт –1048,4 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2016р. експорт збільшився на 32,1% (на 410,7 млн.дол.), імпорт – на 37,0% (на 283,0 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 642,6 млн.дол. (у січні–листопаді 2016р. також позитивне – 514,9 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 140 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2017р. становив 113,1% (за 2016р. – 114,2%).

Головне управління статистики у Полтавській області

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини